regulamin stołówki

Regulamin stołówki szkolnej w Publicznym Katolickim Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

 ***

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy gimnazjum.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub , których dożywianie finansuje MOPR .
 3. Na obiady zapisać można się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.
 4. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie cateringu, które dostarcza Spółdzielnia Socjalna „Konar ” z Tarnobrzega ul. Św. Barbary 1.
 5. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest w sekretariacie z góry do 10-go każdego miesiąca .
 6. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10–go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość jest także zgłaszana wychowawcom klas i rodzicom.
 7. Wpłaty potwierdzane są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem wpłacającego. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji szkolnej.
 8. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn , jeżeli nieobecność będzie zgłoszona w sekretariacie osobiście , telefonicznie pod nr 15_8237554 najpóźniej do godz. 8.15 danego dnia. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 9. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach, można pomniejszyć opłatę za zgłoszone dni. Nie zgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.
 10. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany miesiąc.
 11. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 12. Posiłki są wydawane na przerwach od godz. 11.45. do 13.00